Agro-ecologische granen

voor brood, bier, biodiversiteit en bodemDelen

Wat is agro-ecologie?

Agro-ecologie is het benutten van relaties tussen mens, landbouw en natuur voor het ontwerp en beheer van duurzame voedselsystemen. Het gaat over relaties tussen landbouw en natuurlijke omgeving (biodiversiteit, bodemgezondheid, nutriëntencycli), maar ook over menselijke relaties verbonden met deze interacties tussen landbouw en omgeving (ketenactoren, beleid, onderzoek…).

Agro-ecologie wil producent met consument verbinden door solidaire en circulaire economie, en voor landbouwers de autonomie en veerkracht tegen natuurlijke en economische schokken verhogen. Agro-ecologie spoort aan tot landbouwdiversificatie en praktijken die leiden tot een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen (bijvoorbeeld biologische stikstoffixatie door vlinderbloemigen, natuurlijke plaagbestrijding, onkruidcontrole door bodembedekkers, erosiecontrole en koolstofopslag door bomen en struiken, recyclage organisch materiaal zoals compostering en dierlijk mest). Enkele voorbeelden van regeneratieve praktijken zijn teeltdiversificatie (mengteelt, slimme teeltrotatie, strokenteelt, agroforestry), gereduceerde bodembewerking en mechanische onkruidbestrijding. Het Living Lab agro-ecologie en biologische landbouw, getrokken vanuit het Instituut voor Landbouw en Visserij (ILVO) organiseert hierover evenementen.

Over het project

Met dit project willen we landbouwers ontzorgen en begeleiden bij de teelt van innovatieve agro-ecologische granen, op maat van hun bedrijf. We staan hen bij met advies, geven inspiratie via demonstratiedagen en stimuleren het uitwisselen van praktijkkennis. 

De bedoeling is om meer granen in het landschap te brengen, geteeld op een manier die goed is voor de bodemkwaliteit, koolstofopslag en biodiversiteit. Denk maar aan de bodemleven, bijen en natuurlijke plaagbestrijders. Een klimaatrobuuste manier van voedsel produceren, klaar voor de toekomst!

De landbouwers krijgen advies op maat van een externe landbouwadviseur, die samenwerkt met een landbouwonderzoeker. Zij kijken onder meer naar rassenkeuze van de granen, verhoudingen voor de mengteelt met bijvoorbeeld voedererwt of bonen, zaai- en oogsttechnieken, het beste tijdstip om te zaaien, mechanisatie en bemesting…

Daarnaast richt dit project zich op kennisopbouw, samen met projectpartner Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant. Door de agro-ecologische praktijkvoorbeelden in Zuid-Hageland te monitoren en demonstraties te verzorgen, doen we aan praktijkonderzoek en kennisuitwisseling.

Tot slot worden lokale afzetmogelijkheden verkend en logistiek uitgewerkt, zodat er een korte ketennetwerk ontstaat met in eerste instantie molenaars en bakkerijen. In tweede instantie kleine mouterijen en brouwerijen. Zo versterken we de band tussen landbouwer, verwerker en consument met regionaal brood van regionale granen, en allerlei evenementen.

Projectperiode: 1 januari ’23  tot en met 1 september '25

Waar?: Ons volledige werkingsgebied

Partners: Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Straffe streek vzw, Wervel vzw, Instituut voor natuur- en bosonderzoek, Landbouwcentrum Granen

© RLZH

Acties

1. Agro-ecologische granen

 • Advisering en begeleiding op maat van het bedrijf
 • 10-15 landbouwers
 • Nauwe opvolging
 • Ondersteuning administratieve lasten en subsidieaanvragen

2. Monitoring en kennisuitwisseling

 • Teelttechnisch én biodiversiteit 
 • Demonstraties
 • Groepsworkshops
 • Kennisuitwisseling praktijkonderzoek

3. Korte keten

 • Lokale afzetmogelijkheden verkennen, uitwerken
 • Logistieke ondersteuning

4. Communicatie en sensibilisatie

 • Excursies en lezingen
 • Granenfestival
 • Persartikels, gemeentebladen, sociale media...
 • Marketing korte keten

Heb jij interesse in het project? Wil je graag als landbouwer deelnemen?

Neem dan contact op met onze collega Elien via elien.vanhunsel@rlzh.be of 0480 67 83 75