Landen breekt uit!

'Groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte'Delen

Over het project

Landen werd geselecteerd als één van de meest ambitieuze steden en gemeentes in Vlaanderen die een voorbeeld willen zijn voor het onthardings- en vergroeningsbeleid van de Vlaamse Regering en de Blue Deal.

De Vlaamse Regering investeert ruim 9,5 miljoen euro in tien groenblauwe dooraderingsprojecten die dit jaar opgestart worden. De initiatiefnemers worden ondersteund via subsidies én projectbegeleiding om beton, asfalt of gebouwen te verwijderen en de vrijgekomen ruimte kwalitatief in te richten als groenblauwe aders. Dat moet leiden tot concrete ontharding op het terrein, maar ook tot kennisopbouw en -deling over hoe ontharding en vergroening mogelijk worden.

We willen met dit project het stadslandschap versterken en ruimtelijke ontwikkelingsprojecten realiseren door het ruimtegebruik te verbeteren en door ecosysteemdiensten te combineren vanuit de kernkwaliteiten van ruimtelijke ontwikkeling. Door middel van enkele strategische onthardingsprojecten worden diverse knelpunten en opportuniteiten aangepakt.

 

Projectinfo

Projectperiode: 1 juli 2022 tot 1 juli 2026

Waar?: Landen

Partners: Stad Landen, Regionaal Landschap Zuid-Hageland en Strategisch Project Getestreek

Met de steun van de Vlaamse Overheid

© Vlaanderen

De projecten:

Transformatieproject "Veerkrachtige Stadsvallei"

Als 'groot project met beduidende impact' werd het Bronplein in combinatie met de Maartstraat grenzend langs weerzijde van de Zeybbeek en het Slachthuisplein geselecteerd. Hierbij zullen we de buurt ontharden, ruimte maken voor de zachte weggebruikers, de groenblauwe structuur opwaarderen en zorgen voor gezellige groene verbindingen en verblijfruimtes. Aanvullend gaan we zowel stroomopwaarts en - afwaarts van de Zeybbeek de groenblauwe structuur accentueren met schaduwbomen, kruidenrijke bermen, het beemdenpad waterdoorlaatbaar inrichten,... en streven naar het oplossen van vismigratieknelpunten. 

Drie Quick-Win projecten:

1. Eikkapellaan

Stad Landen zal in de Eikkapellaan een perceel aankopen om ons transformatieproject te versterken, we gaan daar werken aan ecologisch beekherstel, samen met de buurt onderzoeken welke functies er gewenst zijn en voorkomen dat het perceel als bouwgrond ontwikkeld wordt.

2. Woonwijk Korea

In wijk (Oud) Korea zullen we enkele brede lanen terugbrengen tot het minimum en de groene uitstraling van de wijk vergroten door middel van bomen en bloemrijke bermen. We voorzien ook ingrepen om sluipverkeer in de wijk te verhinderen en meer aandacht te schenken aan trage mobiliteit. We zoeken geschikte locaties om wadisystemen in te richten, zodat we het water vertraagd kunnen afvoeren en zo de vallei ontlasten.

3. Walshoutem als bronDORP

We herstellen Walshoutem als bronDORP. Bij de oudere generaties is Walshoutem ook wel bekend als ‘bronDORP’. Dit is visueel weinig zichtbaar, dit omdat het kleine beken zijn die verborgen liggen achter woningen of in begroeide valleisystemen. Aan de kerk (toekomstig ontmoetingscentrum) willen we dit waterverhaal meer in de kijker zetten. Daarnaast moet het OC een bron worden van ontmoeten, activiteiten, leren en spelen.

De realisatie van deze onthardingsprojecten zal in verschillende fases gebeuren. In eerste instantie zal de buurt geïnformeerd en betrokken worden, dat zal ook blijven gebeuren tijdens de volledige uitvoeringsfase.

Het Transformatieproject en de Quick-Win projecten dragen bij tot het realiseren van de visie en doelstellingen van het Strategisch Project Getestreek en zijn opgenomen binnen het gebiedsprogramma ‘onverGETElijk!’. De gebiedscoalitie werkt aan het hefboomproject ‘De Robuuste Natuurlijke Dormaalbeekvallei’, een gefaseerd project met als doel om de hele valleistructuur en het valleisysteem te versterken als multifunctionele groenblauwe dooradering in het landschap en als ecologische corridor doorheen de kernen en de akkerplateaus, met ankerplaatsen voor waterbeleving en recreatie in het groen. Door een integrale aanpak van bron tot monding wordt de komende jaren de volledige Dormaalbeekvallei versterkt.