LandschapsbeheerTerug naar overzicht
Delen

Loket Onderhoud Buitengebied

Voor gemeentebesturen is het vaak een hele uitdaging om het buitengebied en de bijhorende landschapselementen duurzaam te beheren. Vaak komt er steeds meer bij kijken en is na een nieuwe inrichting het structureel beheer niet altijd voorzien. Er zijn vele organisaties en aannemers door elkaar bezig met het beheer van het buitengebied en elke speler heeft eigen normen, eisen of verwachtingen. Om gemeenten met deze taken te ondersteunen hebben we een Loket Onderhoud Buitengebied (LOB). Wij ontzorgen en nemen planning en coördinatie op de schouders. Het LOB kan thematisch worden ingezet zoals bv. het beheer van houtkanten, holle wegen, wandelpaden… Maar LOB kan ook ingezet worden in een specifiek gebied.

Het landschapsteam

Voor de uitvoering van de werken, werken wij samen met maatwerkbedrijven. Het landschapteam is een ploeg arbeiders die elke dag opnieuw op pad zijn voor een kwaliteitsvolle open ruimte. Zo helpen ze structureel de gemeenten Geetbets, Linter, Tienen, Zoutleeuw, Landen en Hoegaarden met het onderhoud van de wandelpaden van het wandelnetwerk Getevallei. Maar hebben ze ook al opdrachten uitgevoerd in verband met het beheer van holle wegen in Hoegaarden, beheer van houtkanten langs de Ijzerenweg in Zoutleeuw...

© RLZH

Advies bermbeheer

Je fietst, wandelt of rijdt er dagelijks langs: onze wegbermen zijn zo’n evidentie dat velen er amper aandacht aan besteden. De gemeente heeft er wel jaarlijks een hele kluif aan: de grazige bermen worden twee keer gemaaid, sommige struiken en bomen dienen geregeld ingesnoeid, voor de veiligheid aan kruispunten en fietspaden worden extra maaibeurten voorzien…

Bermen als uithangbord

Het maaibeheer gebeurt al vele jaren volgens de wettelijke bepalingen die zijn vastgelegd in het Bermbesluit op Vlaams niveau: een eerste maaibeurt mag slechts vanaf 15 juni, een tweede vanaf 15 september. Het maaisel moet worden afgevoerd. Dit om zaadzetting voor een groot aantal wilde planten te bevorderen en om de bermen voedsel- en stikstofarmer en zo ook soort- en bloemrijker te maken. Voor veel wilde planten zoals Margriet, Valse salie, Knoopkruid…, evenals vlinders en wilde bijen, zijn goed beheerde bermen essentieel om zich te verspreiden: in hun aaneenschakeling vormen ze belangrijke, mogelijke natuurverbindingen. Ze zijn soms een belangrijk leefgebied voor zeldzame planten als Zandblauwtje, Beemdkroon… en ze zijn dikwijls ook gewoon heel mooi! Zeker ook in onze streek met heel wat hellende en brede bermen alsook grachten, vormen ze in de lente en zomer een ware verfraaiing van het straatbeeld. Is het u trouwens ook opgevallen dat bermen die beheerd worden door LOB de voorbije jaren steeds bloemrijker zijn geworden, met een opvallende toename van onder meer de ‘Margrietstroken’? Zowaar een uithangbord voor elke deelnemende gemeente.

berm met Margriet
© RLZH

Beheer- en actieplan

Nieuw onderzoek leert dat het aangewezen is om her en der bermzones tijdelijk ongemoe(‘aa’)id te laten. Nog mooiere bermen zijn mogelijk door een diverser maaibeheer. Dit vereist een afwijking van vermelde maaidata: dit kan op basis van een zogenaamd bermbeheerplan. 

Wij stellen een plan op punt: op basis van een inventarisatie van soorten, ligging, kansen… worden maaischema’s uitgewerkt die de plantenrijkdom van de bermen nog bevorderen. In het actieplan wordt mede vanuit de natuurrijkste bermen onderzocht waar ook elders in de gemeente kleinschalige natuurverbindingen, ook wel ‘groene vingers’ of ‘groenblauwe netwerken’ genoemd, prioriteit kunnen krijgen om natuurrijke zones met elkaar te verbinden. Er wordt tegelijk gekeken waar aanplant van nieuwe struiken of bomen wenselijk én mogelijk is.