110 meter Kleine Gete extra in WangeDelen

De Kleine Gete in Wange (Landen) meandert opnieuw. De VMM rondde er recent de werken af en herstelt zo de oorspronkelijke structuur van de waterloop, 50 jaar nadat ze werd recht getrokken. Dankzij de hermeandering kan de waterloop meer water bergen en wordt de waterafvoer naar stroomafwaarts gelegen gebieden vertraagd, herstellen we de habitat van heel wat fauna en flora en verhogen we de landschappelijke belevingswaarde.

De werken kwamen tot stand dankzij nauwe samenwerking met de Kasteelhoeve van Wange en landbouwbedrijf Carlens Agri , op wiens domein de hermeandering plaatsvond, de stad Landen, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst van Zuid-Hageland. Het project kadert in de Blue Deal. 

Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij: “ Meanders bieden letterlijk meer ruimte voor water en zijn dus cruciaal tegen droogte. Vroeger trokken we waterlopen recht om water zo snel mogelijk af te voeren, nu beseffen we dat de natuur niet het probleem, maar net de oplossing is”. 

“Vanuit het lokaal bestuur zijn we fier met dit project met zoveel positieve impact op de omgeving. Wij zijn dankbaar voor de samenwerkingen die dit tot stand hebben kunnen brengen”, vult schepen van Leefmilieu, Saartje Ieven aan. 

© MADE IT

Natuurlijke waterbuffer herstelt

Over een afstand van ca. 700 meter liggen nu 5 meanders die we aansloten op de waterloop. De rechtgetrokken bedding werd gedempt. Zo verlengen we de Kleine Gete op deze locatie met 110 meter waardoor ze opnieuw als natuurlijke waterbuffer functioneert en piekafvoeren stroomafwaarts vermindert. De vertraagde afvoer zorgt er tevens voor dat er meer water beschikbaar blijft in droge periodes.

Rivierdonderpad krijgt opnieuw kansen

Steile en flauwe oevers wisselen elkaar af doorheen de meanderbochten wat bijdraagt tot het herstel van de natuurlijke structuur van de waterloop. De aanwezige planten kunnen er voortaan welig tieren en de biodiversiteit in het gebied kan uitbreiden. 

Een belangrijke doelstelling van dit project was om op termijn de goede ecologische toestand te behalen die opgedragen wordt door de Europese Unie via de Kaderrichtlijn Water tegen 2027. Dankzij de hermeandering verwachten we dat vissoorten zoals rivierdonderpad terugkomen en dieren zoals de weidebeekjuffer en de ijsvogel er frequenter voorkomen. 

Knipoog naar historiek

De hermeandering draagt ook bij tot de landschappelijke waarde van de omgeving. Langs de oevers ontstaan kleine landschapselementen bestaande uit bomen en stroken struweel, afgewisseld met grasachtige begroeiing. Op die manier blijven de beheerplannen voor het domein, uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, bestaan. 

In samenwerking met de stad Landen werd ook een wandelpad gemaakt met uitkijkpunten en een boomstambrug over de Kleine Gete. Die verwijst naar de oversteekplaatsen aangelegd tijdens de historische Eerste veldslag van Neerwinden in 1693. 

De VMM beschouwt de totstandkoming van dit project als een voorbeeld voor toekomstige hermeanderingsprojecten waarbij de nauwe constructieve samenwerking met aanpalende private landeigenaars van cruciaal belang is voor de verwezenlijking.